Política de privacidade

Política de privacidade

Mediante o presente texto infórmase os usuarios desta web das condicións xerais que rexen para a súa utilización e consulta.

Estas supoñen por parte dos usuarios a aceptación plena das condicións expostas neste documento.

O visitante comprométese a utilizar esta web e os servizos que se ofrecen de conformidade coa lei, estas condicións xerais, así como coa moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

O usuario obrígase a indemnizar á Clinica Pardiñas por calquera dano ou prexuízo que puidese ocasionar polo uso desta web, infrinxindo a legalidade vixente.

Tamén se informa neste documento das condicións particulares que rexen para a contratación de determinados servizos que se ofrecen nesta web.

Clinica Pardiñas resérvase o dereito de modificar as condicións legais que se expoñen neste documento sen aviso previo/previo aviso.

Propiedade Legal e Copyright. Limitación de responsabilidade

A páxina web Clínica Dental Pardiñas co seu texto, fotografías, e debuxos atópase protexido no rexistro de propiedade intelectual con número de asento rexistral 03/2012/1284.
Salvo autorización previa, expresa e por escrito prohíbese calquera transmisión, cesión, venda, aluguer e/ou exposición pública desta web ou calquera parte da mesma.
Clinica Pardiñas resérvase o dereito de modificar o contido da web sen aviso previo/previo aviso e sen ningún tipo de limitación.
A entidade declina calquera responsabilidade polos eventuais danos e prexuízos que poidan ocasionarse pola falta de dispoñibilidade e/ou continuidade desta web e dos servizos que se ofrecen nela.
As persoas ou empresas que remitan calquera tipo de información a Clinica Pardiñas comprométense a que a mesma sexa veraz e que non vulnere calquera dereito de terceiros nin a legalidade vixente.
Se vd. cre que calquera contido e/ou información desta web vulnera un dereito lexítimo ou a legalidade vixente non dubide en contactar connosco:
Entidade: * Clínica Pardiñas
Persoa de Contacto: * José Pardiñas Arias*
Dirección Postal:
Real 66, 3º, 15003 A Coruña

Teléfono: +34 981 214 000
E-mail: clinicapardinas@clinicapardinas.com
As condicións xerais expostas neste documento réxense pola lei española.

Política de protección de datos personais

Clínica Médico Dental Pardiñas situada na Coruña (España) e titular do dominio www.clinicapardinas.com, é titular tamén da base de datos xerada cos datos de carácter persoal fornecidos polos usuarios.

O usuario autoriza o tratamento automatizado dos datos persoais fornecidos, necesarios para a prestación dos servizos ofrecidos en www.clinicapardinas.com, respectando sempre a lexislación española sobre protección dos datos.

Esta información é recibida por Clínica Médico Dental Pardiñas e nunca é vendida, cedida ou alugada a outras empresas ou entidades.

Ocasionalmente, Clínica Médico Dental Pardiñas pode enviar un e-mail notificando melloras ou novidades que se produzan nesta web ou nalgunha outra web da entidade, asi como de servizos propios que ofrezamos.

En calquera momento poden darse de baixa enviando un email a clinicapardinas@clinicapardinas.com

A información persoal solicitada dos usuarios rexistrados é almacenada en bases de datos propiedade da Clinica Pardiñas, que asume as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade e integridade da información de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos da Unión Europea ( RGPD) e demais normativa de aplicación.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose ( Clinica Pardiñas) o dereito para excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito para acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter persoal fornecidos a Clínica Médico Dental Pardiñas, mediante comunicación escrita dirixida á entidade

Att:
Clínica Médico Dental Pardiñas.